Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Organizacja egzaminu maturalnego

Matura 2024

Komunikaty:

Rok szkolny 2023/2024

załącznika

OpisDokument do pobrania
1a
Deklaracja
A
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:
 1. ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
 2. ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
 3. ucznia 5-letniego technikum (Formuła 2023)
 4. ucznia branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (Formuła 2023)
 5. absolwenta LO ukończone eksternistycznie lub plan ukończenia LO eksternistycznie w 2024 r. (Formuła 2023)
 6. szkoła ukończona za granicą (bez uprawnień do studiowania w Polsce) (Formuła 2023)
 7. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
 8. absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
 9. absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
 10. absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
 11. ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (Formuła 2015)
 12. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)

liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży (po 2005 r.) (Formuła 2015).

Pobierz Word
Pobierz PDF
1b
Deklaracja
B
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tj. dla:
 1. absolwenta 4-letniego LO, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2023)
 2. absolwenta 3-letniego LO lub szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO, 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2022/2023 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 3. absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (Formuła 2015)
 4. absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (Formuła 2015)
 5. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła została zlikwidowana, (Formuła 2023)
 6. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 7. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia 3-letniego LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2015)
 8. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia 4-letniego LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2023)

osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (Formuła 2023 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz pierwszy; Formuła 2015 – jeżeli przystępuje do egzaminu w Formule 2015 po raz kolejny).

Pobierz Word
Pobierz PDF
1c
Deklaracja
C
Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce)Pobierz Word
Pobierz PDF
2Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnejPobierz
3bWniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKEPobierz
5aWniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznegoPobierz
5bWniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiadyPobierz
5cInformacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowegoPobierz
6Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowymPobierz
7Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowymPobierz
21bWniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnieńPobierz
21dZgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnieniaPobierz
22aZastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminuPobierz
22cZgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnegoPobierz
25aWniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnejPobierz
25bWniosek o weryfikację sumy punktówPobierz
25cOdwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu EgzaminacyjnegoPobierz
26Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalnyPobierz
27Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marcaPobierz
30Informacja o egzaminie maturalnym w 2024 r. dla zdających – obywateli UkrainyPobierz