Hajnówka

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Aktualności

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zapraszamy na:

 • szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych  w dniu 22.05.2024r. o godz. 9:00
 • szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych  w dniu 29.05.2024r. o godz. 9:00.

Zapisy na szkolenie trwają do 28 maja 2024r.  w sekretariacie Ośrodka ZDZ w Hajnówce ul. Armii Krajowej 52

lub telefonicznie 85 682 24 85.

 

DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIE PRACOWNIKÓW - ZMIANA TERMINU

‼️‼️Pracodawco, zdobądź dofinansowanie na szkolenie swoich Pracowników ‼️‼️
 
 
W ramach PSF (Podmiotowego Systemu Finansowania) możesz skorzystać z dofinansowań na szkolenia realizowane przez
👍👍ZDZ Białystok👍👍
Zapoznaj się z naszą ofertą:
 
⏰⏰ PAMIĘTAJ! Wnioski można składać w wersji elektronicznej tylko w dniu
19 marca 2024 o godz. 07.30 ⏰⏰
Szczegóły uzyskania dofinansowań:

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE

W dniu 19.03.2024 o godz. 16.30 w Ośrodku ZDZ w Hajnówce odbędzie się egzamin kwalifikacyjny E i D w zakresie:

 

1. grupa I - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

2. grupa II - urządzenia wytwarzające, przetwarzajace, przesyłające i zużywajace ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

3. grupa III - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 • telefon 85 682 24 85
 • e-mail: hajnowka@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka (ul. Armii Krajowej 52  Hajnówka)

 

UWAGA!

Od dnia 2 lipca 2022 roku obowiązują nowe zasady uzyskania świadectwa kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. w tym dniu weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć:  (§ 7 ust. 4 rozporządzenia MKiŚ):

1) kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

 1.  świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2.  świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3.  certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4.  świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

lub w § 6 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ - (czyli jeden z następujących dokumentów):

 1.  świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 2.  zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U.   z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 3.  zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń,  instalacji i sieci. (w przypadku zgłoszenia na egzamin przez pracodawcę grupy osób dopuszcza się zaświadczenie grupowe potwierdzające doświadczenie zawodowe z wyszczególnieniem dla poszczególnych   osób zakresu posiadanych uprawnień zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia MKiŚ z dnia 1 lipca 2022-Dz.U.2022 poz.1392 )

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty.

 1.  opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia MKiŚ.
 2.  zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 Rozporządzenia MKiŚ w tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, o której mowa w § 7 ust. 1, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla  których  osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. (przykład treści przelewu/wpłaty: imię i nazwisko , Grupa 2 pkt.: 1,2,10.” )

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU UDT NA WÓZKI JEZDNIOWE

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W HAJNÓWCE ZAPRASZA NA

SEMINARIUM PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU UDT

Ilość godzin: 8 godzin

Termin seminarium: 28.02.2024r. (środa)

Cena: 470 zł razem z egzaminem

Cel kursu

Celem seminarium jest przygotowanie uczestników do egzaminu przed komisją powołaną przez UDT poprzez aktualizację i przypomnienie niezbędnej wiedzy dotyczącej bezpiecznej pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych.

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do osób, które posiadają ukończone szkolenie z Obsługi wózków jezdniowych.

Po ukończonym seminarium  uczestnicy zostaną zgłoszeni na egzamin przez Urzędem Dozoru Technicznego i odbędą go w wyznaczonym przez UDT terminie.

Zapisy pod numerem tel. 85-682-24-85 bądź w sekretariacie Ośrodka.

 

SZKOLENIE OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W HAJNÓWCE ZAPRASZA NA

SZKOLENIE OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH 

Ilość godzin: 35 godzin

Termin: rozpoczęcie szkolenia 26.02.2024r. godzina 14:00 (informacje o szczegółowym harmonogramie w sekretariacie Ośrodka)

Cena: 968,33 zł wraz z egzaminem

Cel kursu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym, nazwanych dalej wózkami.

Uczestnicy

Na kurs może być przyjęty kandydat, który:

 • ma ukończone 18 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • posiada zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Przebieg zajęć

Kurs  w części teoretycznej będzie realizowany w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Hajnówce  ZDZ w Białymstoku
przy ul. Armii Krajowej 52, 17-200 Hajnówka

Kurs w części praktycznej będzie realizowany w podziale na grupy i ograniczony do takiej liczby słuchaczy, która zapewnia realizację zajęć przy zachowaniu określonych prawnie  zapewniających bezpieczeństwo słuchaczom kursu.

Po ukończonym szkoleniu  uczestnicy zostaną zgłoszeni na egzamin przez Urzędem Dozoru Technicznego i odbędą go w wyznaczonym przez UDT terminie.

Zapisy pod numerem tel. 85-682-24-85 bądź w sekretariacie Ośrodka.

Targi Edukacyjno - Zawodowe

targi3

W dniu 14 kwietnia 2016 roku wzięliśmy udział w Targach Edukacyjno - Zawodowych zorganizowanych pod hasłem „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu" przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce oraz Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce. Tegoroczene targi patronatem objął Burmistrz Miasta Hajnówka oraz Starosta Powiatu Hajnowskiego.

Podczas targów uczniowie naszej szkoły: Elimia Bacharewicz i Konrad Suchocki  prezentowali ofertę edukacyjną Ośrodka ZDZ w Hajnówce. Wspólnie z opiekunem Panią Pauliną Aleksiuk udzielali informacji na terma kierunków kształcenia w roku szkolnym 2016/2017, warunków przyjecia do szkół oraz form działalności kursowej. Oferta naszego Ośroka cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 

Kurs zasady udzielania pierwszej pomocy

pp

Zapraszamy na kurs udzielania pierwszej pomocy organizowany przez Ośrodek ZDZ w Hajnówce. Tematyka szkolenia obejmuje: postępowanie w

przypadku zaburzeń krążenia i oddychania, postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach, postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych, podstępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, ewakuacja poszkodowanego, ocena stau poszkodowanego i sytuacji, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Szkolenie trwa 8 godzin i jest prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Planowany termin ropoczęcia szkolenia 27 stycznia 2016r.

Zapisy:

telefonicznie 85 682 24 25 lub kom. 605 545 326

mejlowo: hajnowka@zdz.bialystok.pl

osobiście: Ośrodek ZDZ w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52 w sekretariacie w godz. pracy Ośrodka

E i D Egzaminy kwalifikacyjne

wiadectwo kwalifikacji

W dniu 28 stycznia 2016r. o godz. 16.00 w Ośrodku ZDZ w Hajnówce odbędzie się egzamin kwalifikacyjny E i D w zakresie:

 • grupa I - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 • grupa II - urządzenia wytwarzające, przetwarzajace, przesyłające i zużywajace ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 • grupa III - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Istnieje możliwość zorganizowania w dniu egzaminu seminarium przygotowującego do egzaminu. Na egzaminie należy mieć ze sobą dowód osobisty. Zapisy na seminarium i egzamin w sekretariacie Ośrodka ZDZ w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52 lub telefonicznie 85 682 24 85.

Kurs Kierowca wózka jezdniowego

wozek

Do dnia 25 stycznia 2016r. w Ośrodku ZDZ w Hajnówce można sie zapisać na szkolenie  Kierowca wózka jezdniowego.

Informacje o szkoleniu:

 • uprawnienia zdobyte na szkoleniu są ważne bezterrminowo,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania prac wózkiem na terenie krajów Unii Europejskiej (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255  z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.),
 • wydajemy zaświadczenia w języku angielskiem,
 • szkolenie obejmuje 35 godz.,  z czego 15 godz. przeznaczonych jest na szkolenie praktyczna jazda wóżkiem,
 • w trakcie szkolenia realizowany jest moduł wymiany butli w wózkach jezdniowych wyposażonych w te urzadzenia (uprawnienia do wymiany butli w wózkach po zdanym egzaminie przed Komisją  Kwalifikacyjną nr 379 działająca przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne Dz. U. nr 54 oraz Dz. U. nr 94 z 1998r.) koszt egzaminu 185,00 zł - uprawnienia świadctwo kwalifikacyjne E,
 • po szkioleniiu można przystapić do egzaminu przed Komisją Urzedu Dozoru Technicznego (dodatkowy koszt 152,00 zł),
 • udział w szkoleniu po spełnieniu warunków: ukończone 18 lat,  wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne, brak przeciwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu.

 

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

 • telefon 85 682 24 85 lub kom. 605 545 326
 • e-mail: hajnowka@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w sekretariacie Ośrodka ZDZ w Hajnówce

 

Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

 

W dniu 12 listopada 2015 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce ZDZ w Białymstoku zorganizowali uroczystą akademię upamiętniającą Dzień Odzyskania Niepodległości. W czasie przedstawienia zaprezentowano takie utwory jak: "Modlitwa o Polskę" H. Bocheńskiej; "Z doli niedoli" W. Bełzy; "Kto Cię wołał legionisto" J. z Łobzowa; "Warszawa" H. Zbierzchowskiego oraz "Polska" K. Przerwy Tetmajera. Oprawę muzyczną akademii stanowiły utwory pieśni: "Rota", "Wojenko wojenko"; "Rozkwitają pęki białych róż", "Pierwsza kadrowa". W uroczystości udział wzięli wszyscy uczniowe szkoły a w roli narratorów i recytujących wystąpili: Jakubowski Damian, Popko Ksymena, Lasota Kamila, Bacharewicz Emilia, Urynowicz Diana, Niebyt Karolina, Naumczuk Weronika, Romaniuk Iza, Oksentowicz Mateusz, Suchocki Konrad, Grygoruk Michał. Za oprawę muzyczna odpowiedzialny był Barmuta Marek. Panie uczące języka polskiego: Anna Budzyńska i Danuta Samerek były odpowiedzialne za przygotowanie uczniów do akademi. Wszyscy spisali się na medal, dziękujemy :) za wspaniałą  lekcję historii.

11 listoapada kolaz